NOTÁŘSKÝ ŘÁD

Notářský řád je zákon upravující činnost notářů, organizaci notářství a další související otázky.

Zákon se člení na 10 částí:

 1. Základní ustanovení – definován notář a notářství jako takové

 2. Notář – upraveno postavení notáře a jeho zástupce, stejně tak i notářského koncipienta a notářského kandidáta

 3. Notářská samospráva – upraveno postavení a pravomoce notářských komor i Notářské komory České republiky

 4. Dohled a kárné řízení

 5. Obecná ustanovení o notářské činnosti a o poskytování právní pomoci – upravena mj. povinnost mlčenlivosti notáře

 6. Zvláštní ustanovení o notářské činnosti – upraveno zejména sepisování notářských zápisů a notářské úschovy

 7. Manipulace se spisy a notářskými zápisy a jejich úschova

 8. Odměna notáře

 9. Poskytování údajů ze základnícho registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

 10. Přechodná a závěrečná ustanovení

  NOTÁŘSKÝ ŘÁD JE KE STAŽENÍ ZDE: