top of page

PODNIKÁNÍ

Založení obchodní korporace
Valná hromada
Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem
Založení obchodní korporace

 

Nejčastější dotazy

1. Jak se zakládá obchodní společnost?

Je nutné obrátit se na notáře, který sepíše notářský zápis zakladatelského dokumentu a poskytne vám další služby s tím související.

2. Na kterého notáře se mám obrátit?

Podle vlastního výběru to může být kterýkoli notář.

 

3. Mohu založit obchodní společnost sám?

Ano, a v tomto řešení spočívá mnoho výhod, např. při založení jednoduchého s.r.o. notář účtuje zkrácené poplatky.

 

4. Jak dlouho trvá založit obchodní společnost?

Podle okolností, je možné, v jeden den sepsat zakladatelský dokument a současně společnost zapsat do obchodního rejstříku přímým zápisem provedeným notářem.

 

5. Co si mám připravit pro sepis zakladatelského dokumentu?

Je nutné mít jasno v obchodním označení zakládané firmy, znát sídlo, předměty podnikání, kdo bude statutárem, společníkem, výše základního kapitálu.

 

6. Jaká je nejčastější forma zakládaných společností?

Je to společnost s ručením omezeným a to i s ohledem na skutečnost, že základní kapitál stačí mít ve výši 1,-- Kč.

 

Více o obchodních korporacích

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Tyto právnické osoby jsou zakládány za účelem podnikání, ale můžou být založeny i k jiným účelům. Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě veřejné listiny - notářského zápisu.

Nejčastěji zakládanou obchodní korporací je společnost s ručením omezeným. Jde o formu nejflexibilnější, používanou pro většinu podnikatelských záměrů. Lze ji založit již se základním kapitálem ve výši 1 Kč.

Akciová společnost má složitější strukturu, její základní kapitál musí činit alespoň 2 000 000 Kč, a je zakládána zpravidla pro kapitálově náročnější a sofistikovanější podnikatelské záměry.

Méně často jsou používány další právní formy jako družstvo, evropská společnost, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost.

Obchodní korporace se nejdříve založí zakladatelským právním jednáním (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu, přijetím stanov). Po splacení základního kapitálu a obstarání živnostenských oprávnění je obchodní korporace zapsána do obchodního rejstříku, čímž vzniká - začíná existovat, má přiděleno identifikační číslo.

Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě notářského zápisu.

Notář vám poradí i s vyřízením dalších formalit souvisejících se založením obchodní korporace a může také provést zápis založené obchodní korporace do obchodního rejstříku. Je to levnější a rychlejší, než kdyby zápis prováděl rejstříkový soud. V jednodušších případech tak lze například společnost s ručením omezeným založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne.

Společnost s ručením omezeným lze založit také v jednodušší a levnější podobě. Pokud zakladatelský dokument obsahuje jen povinné náležitosti stanovené zákonem a společníci vkládají jen peněžité

Co si přinést k notáři

K jednání přineste platné průkazy totožnosti zakladatelů, fyzických osob, nebo výpisy z obchodního rejstříku zakladatelů, právnických osob.

Připravte si přehled základních údajů:

a) obchodní firma (jméno firmy)

b) sídlo společnosti

c) předmět podnikání nebo činnosti

d) statutární zástupce

e) způsob jednání za společnost

f) společníci, akcionáři, členové

g) podíly, akcie, vklady

h) základní kapitál

ch) případně další požadavky do zakladatelského dokumentu

Valná hromada

Nejčastější dotazy

1. Musím konat valnou hromadu za účasti notáře?

Ano, zejména budou-li přijímána rozhodnutí o změně zakladatelského dokumentu a zapisovaných údajů do obchodního rejstříku.

 

2. Poradí mi notář s přípravou valné hromady?

Ano, notář má zájem na tom, aby valná hromada přijala rozhodnutí v souladu se zákonem, jeho pomoc je přínosná při přípravě dokumentů nebo při  formulaci usnesení.

 

3. V jaké fázi příprav valné hromady je vhodné oslovit notáře?

Jedná-li se o větší společnosti nejlépe už při přípravě pozvánky na valnou hromadu.

 

4. Je vhodné přizpůsobit se nové právní úpravě?

Ano, a je to pro společnost i přínosnější, rozsah změn je vhodné odkonzultovat s notářem.

 

Více o valných hromadách

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v evropské společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti. V některých zákonem stanovených případech musí přijetí rozhodnutí valné hromady osvědčit notář.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti. Koná se alespoň jednou do roka a zúčastňují se jí společníci (akcionáři) společnosti. Na valné hromadě se rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti (o schválení účetní závěrky, o volbě a odvolání členů orgánů společnosti, o změnách společenské smlouvy či stanov, o změnách výše základního kapitálu, o zrušení společnosti apod.)

Některá rozhodnutí valné hromady musí být ze zákona osvědčena notářských zápisem (zejména změna společenské smlouvy, změny výše základního kapitálu, zrušení společnosti). I v případě rozhodnutí, u nichž zákon notářské osvědčení nevyžaduje, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku a předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato.

 

Přizpůsobení a podřízení se nové právní úpravě

Na základě nové právní úpravy v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích účinné od 1.1.2014 měly obchodní společnosti a družstva povinnost přizpůsobit ustanovení svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov) úpravě v těchto zákonech a údaj o tom nechat zapsat do obchodního rejstříku. Pro změny těchto zakladatelských dokumentů je nutná součinnost s notářem.

Dne 1.1.2014 nabyly účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy týkající se rekodifikace soukromého práva v České republice, které zásadně změnily náš právní řád a přinesly již existujícím obchodním korporacím řadu povinností.

Obchodní společnosti a družstva měly povinnost přizpůsobit ustanovení svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov), která byla v rozporu se zákonem, úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku, a změnou svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov) se podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku, to vše nejpozději do 31.12.2015. Tím měl být odstraněn komplikovaný právní režim, kdy se obchodní společnosti a družstva řídí novými předpisy, přičemž práva a povinnosti společníků by se zčásti stále řídily již zrušeným obchodním zákoníkem.

Nové předpisy jsou v mnohém liberálnější než ty předchozí a nabízejí možnosti, které předchozí právní úprava neumožňovala (např. různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným, více podílů v rukou jednoho společníka společnosti s ručením omezeným, zjednodušení vnitřní organizace akciových společností).

Ke změně společenských smluv společností s ručením omezeným, stanov akciových společností nebo stanov družstev se vyžaduje forma veřejné listiny - notářského zápisu. Notář pro vás připraví odpovídající změny společenských smluv, zakladatelských listin či stanov tak, aby vyhovovaly novým právním předpisům. Notář provede na vaši žádost i potřebné změny v obchodním rejstříku.

Co si přinést k notáři

Pro jednání valné hromady je zapotřebí

a) platné průkazy totožnosti akcionářů, společníků

b) doklad o svolání (pozvánku)

c) seznam akcionářů, příp. akcie

d) návrhy usnesení

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

 

Nejčastější dotazy

 

1. V čem spočívá výhoda přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku?

Nemusíte  sám vyplňovat návrh, kompletovat listiny a posílat je na obchodní rejstřík, toto vše učiní notář se znalostí předpisů.

 

2. Jak dlouho trvá zápis provedený notářem?

Zápis je velmi rychlý, jsou-li k dispozici všechny listiny tak lze zapsat okamžitě, např. v den konání valné hromady.

 

3. Je finančně výhodnější požádat notáře o přímý zápis?

Ano, např. při zápisu jednoduchého s.r.o. se neplatí vůbec žádné soudní poplatky (zakladatel ušetří 6.000,--Kč).

 

4. Mohu se obrátit na kteréhokoli notáře s žádostí o přímý zápis?

Ne. Přímý zápis může provést pouze notář, který sepsal notářský zápis (zakladatelský dokument, osvědčení valné hromady).

 

 

Více o přímém zápisu do obchodního rejstříku notářem

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář. Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek:

osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,

musí být sepsán podkladový notářský zápis, tedy zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápise,

notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Jsou-li právní jednání uskutečněná až po sepsání podkladového notářského zápisu, může notář osvědčit jejich uskutečnění notářským zápisem o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku a na jeho základě rovněž provést přímý zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis. Notář rovněž od žadatele vybere případný poplatek, který se hradí rejstříkovému soudu a založí požadované listiny do sbírky listin. Celý proces je pro žadatele pohodlnější, rychlejší a také levnější, neboť v případě založení společností s jednoduchými zakladatelskými dokumenty se neplatí soudní poplatek, je-li zápis do obchodního rejstříku proveden notářem, a také odměna notáře je nižší.

 

VALNÁ HROMADA
ZALOŽENÍ
PŘÍMÝ ZÁPIS
bottom of page