top of page

SMLOUVY

Kupní  a darovací smlouva
Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví
Další smlouvy

Kupní  a darovací smlouva

Nejčastější dotazy:

 

1. Musí mi smlouvu sepsat notář?

Nejedná se o právní jednání, které musí sepsat pouze notář. Notář sepíše smlouvu kvalifikovaně, notářským zápisem a poučí strany o právních důsledcích uzavírané smlouvy.

 

2. Jaké podklady jsou nutné pro sepis smlouvy?

Téměř žádné. Notář si sám obstará podklady z katastru nemovitostí.

 

3. Musím mít dopředu znalecký posudek?

Ne. Někdy může být, zejména v případě uzavírání kupních smluv, vhodný.

 

4. Zajistí notář vklad práva vlastnického?

Ano, sepíše návrh, obstará kolky a učiní podání příslušnému Katastrálnímu pracovišti.

 

 

Více o kupní smlouvě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. 

Jedná-li se o koupi nemovité věci, kupní smlouva musí být písemná. Notář vám kupní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, může sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Notář je povinen při sepisu kupní smlouvy postupovat nestranně, tedy jak prodávající tak kupující mají záruku, že smlouva nebude jednostranně výhodná či nevýhodná pro jednu smluvní stranu. Notář poučí prodávajícího i kupujícího o důsledcích ujednání obsažených ve smlouvě. Při sepisu kupní smlouvy můžete využít notářskou úschovu peněz, kdy kupující zašle peníze na účet notářské úschovy a poté, co je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, notář vyplatí peníze prodávajícímu. Notářská úschova poskytuje jistotu jak prodávajícímu, tak kupujícímu. Pokud si i kupní smlouvu necháte sepsat notářem, je notářská úschova peněz výrazně finančně zvýhodněna.

Notář vás poučí o dalších povinnostech souvisejících s prodejem nemovitých věcí, zejména o případech, kdy je nutno mít průkaz energetické náročnosti budovy, souhlasy orgánů veřejné moci a rovněž poskytne základní informace o daňových povinnostech. 

 

Více o darovací smlouvě

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá.

Darovat lze věci movité i nemovité. Dárce může darovat i všechen svůj majetek nebo maximálně jednu polovinu majetku budoucího.

Je-li předmětem daru nemovitá věc, musí být darovací smlouva písemná. Notář vám může darovací smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Pokud se po uzavření darovací smlouvy zásadně změní okolnosti, je možné dar odvolat, a to pro nouzi či pro nevděk. Případy odvolání daru je nutné chápat jako krajní řešení a zpravidla se řeší soudně.

V případě darování nemovitých věcí může smlouva obsahovat i další ujednání, zejména pak taková, kdy si dárce vymiňuje právo darované nemovité věci nebo jejich část doživotně užívat (služebnosti). Taková ujednání zapsaná v katastru nemovitostí dávají dárci jistotu, že bude moci věc dohodnutým způsobem užívat bez ohledu na to, zda vlastníkem bude obdarovaný nebo jiná osoba.

Darování mezi blízkými osobami uvedenými v zákoně nepodléhá dani z příjmu fyzických osob.

 

 

 

 

 

Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví

 

Nejčastější dotazy:

 

1. Jaké podklady jsou nutné pro sepis smlouvy?

Kromě podkladů z katastru nemovitostí v  některých případech je nutný geometrický plán.

 

2. Musí být přítomni všichni účastníci při  sepisu smlouvy?

Ano, naprosto zásadně. Notářský zápis se sepisuje za účasti všech stran.

 

3. Poradí mi notář o daňových důsledcích?

Ano, je to součást jeho úkonu.

 

Více o vypořádání spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví je možné zrušit dohodou všech společníků, v níž musí být obsaženo ujednání o způsobu vypořádání. Spoluvlastnictví lze zrušit i tak, že dojde k reálnému rozdělení věci, tedy např. z jednoho pozemku vzniknou dva samostatné pozemky.

Každý ze spoluvlastníků může až na zákonem stanovené výjimky kdykoli žádat jak o zrušení spoluvlastnictví, tak i o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit.

Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků, přičemž dochází k celkovému ukončení spoluvlastnictví mezi dosavadními spoluvlastníky. Dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání nároků mezi spoluvlastníky, tj. uvedení toho, jaký bude další režim věci. Pokud by spoluvlastníci do dohody uvedli, že spoluvlastnictví ruší, ale neměli ujednáno, jak má být s věcí naloženo dále, nemůže jít o platnou dohodu o zrušení a vypořádání, protože způsob vypořádání není v takové dohodě obsažen. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu.

Zrušené spoluvlastnictví lze vypořádat například nabytím vlastnického práva k celé věci některým ze spoluvlastníků za náhradu vyplacenou ostatním spoluvlastníkům, dále rozdělením věci, při kterém mohou spoluvlastníci vyžadovat kromě samotného rozdělení také určitou formu finanční kompenzace. Není ale ani vyloučena dohoda, že žádné finanční plnění poskytnuto nebude. Smluvní volnost se projevuje také v tom, že pokud je předmětem vypořádání více samostatných věcí, mohou se způsoby vypořádání různě kombinovat.

Notář Vám může sepsat smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, rovněž v této souvislosti může realizovat úschovu peněz.

 

Další smlouvy

 

Nejčastější dotazy:

1. Jaké další smlouvy mohou souviset s převodem majetku?

Nejčastěji bývá výplata kupní ceny spojena s notářskou úschovou peněz, v tom případě notář sepisuje smlouvu svěřenskou.

S převody mohou být spojeny smlouvy o zřízení  zástavního práva, o půjčkách , nájmech atd. a zejména jsou s převody spojené vykonatelné notářské zápisy.

S převody majetku rovněž souvisí manželské smlouvy a mohou být provázány i sepisem pořízení pro případ smrti.

 

 

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva patří k zajišťovacím institutům práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny - notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.

 Zástavní smlouva vyžaduje písemnou formu obecně u věcí movitých (s výjimkou skutečnosti, kdy je movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli či třetí osobě při uzavření smlouvy) a dále u nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí.

Zástavní smlouva vyžaduje formu notářského zápisu, je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná, je-li zástavou nemovitá věc neevidovaná ve veřejném seznamu a má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Zástavní smlouva je tedy právním důvodem zástavního práva, k jehož vzniku je však potřeba ještě další právní skutečnosti.

Jde-li o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, je ke vzniku zástavního práva nutný jeho zápis do katastru nemovitostí.

Půjde-li o nemovitou věc, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, vznikne zástavní právo až zápisem do Rejstříku zástav. Obdobně zástavní právo k obchodnímu závodu a movité hromadné věci vznikne až zápisem do Rejstříku zástav. Zástavní právo k movité věci vznikne až zápisem do Rejstříku zástav také tehdy, pokud se tak účastníci zástavní smlouvy dohodnou. Zápis do Rejstříku zástav provede notář, který sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu, a to bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy. 

Výhodou zápisu do Rejstříku zástav je, že pokud vázne na věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem.

Zástavní právo zakládá věřiteli možnost zástavu zpeněžit a uspokojit se z dosaženého výtěžku, pokud mu dlužník zajištěný dluh řádně a včas nesplní. Občanský zákoník umožňuje v případě, že je tak ujednáno v zástavní smlouvě, aby zástavní věřitel zástavu prodal, a to jiným způsobem než ve veřejné dražbě (zejména tzv. prodej z volné ruky - tedy, aby zástavní věřitel zástavu sám zpeněžil, a to s odbornou péčí tak, aby dosáhl ceny, za jakou lze srovnatelnou věc v daném místě a čase obvykle prodat).

KUPNÍ SMLOUVA
SPOLUVLASTNICTVÍ
DALŠÍ SMLOUVY
bottom of page