top of page

VYKONATELNOSTI

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Nejčastější dotazy:

 

1. Musí mi smlouvu s doložkou vykonatelnosti sepsat notář?

Ano, musí být sepsán notářský zápis.

2. Pro které typy smluv je vhodné ujednání o vykonatelnosti závazku?

Pro všechny smlouvy obsahující závazek, v praxi se nejčastěji jedná o:

-Úvěrové smlouvy uzavírané s bankami

-Kupní smlouvy

-Smlouvy uzavírané mezi podnikateli

-Smlouvy o zápůjčkách

-Manželské smlouvy

-Nájemní smlouvy

 

3. V čem spočívá výhoda sepisu notářského zápisu o svolení k vykonatelnosti?

Je zde výhoda časová, notářský zápis je exekučním titulem, není nutné absolvovat soudní řízení.

 

4. Jaká je finanční výhoda při svolení k vykonatelnosti?

Nevyčíslitelná. Neušetříte pouze na soudních poplatcích, ale závazek si zajistíte v době, kdy dlužník je schopen závazek splnit, v době po skončení dlouhotrvajících soudních sporů tomu tak nebývá.

 

5. Je možné spojit vykonatelnost s uznáním dluhu?

Ano, uznání dluhu je s vykonatelností závazku spojené.

 

6. Je nutné, aby se k notáři dostavily obě strany k uzavření dohody o svolení k vykonatelnosti?

Dohoda je  nejčastější způsob, lze však sepsat i jednostranné prohlášení dlužníka o svolení k vykonatelnosti.

 

 

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Notářský zápis, ve kterém povinný svolí k přímé vykonatelnosti, lze tedy podle tohoto zápisu nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez dalších soudních řízení.  

Obsahem notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj dluh vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Není tak třeba před exekucí absolvovat soudní řízení se soudním poplatkem a často s dobou trvání několika let, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze navrhnout exekuci. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Dohodu je vhodné sepsat v případě zápůjčky nejpozději při předání peněz, ale lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne (úvěr). Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Svolení k vykonatelnosti může být obsaženo přímo v notářském zápisu o právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu (tedy např. přímo ve smlouvě o zápůjčce).

Svolení k vykonatelnosti může být také obsaženo v notářském zápisu o jednostranném právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu (k sepsání tedy stačí jen účast dlužníka, nelze však sjednat např. smluvní pokutu).

Vykonatelnosti
bottom of page